1. "Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni." (Mt 5.14)
A Titkárság első feladata az volt, hogy láthatóvá váljunk. A 14 választott tag mellett állandó meghívott lett Visy Róbertné Éva, a Cursillo Iroda vezetője, Rébay Lajos, Telek Mihály, majd később Ma régiófelelősök. Ezen belül operatív testületként létrejött a 7 fős Grémium. Elosztottuk a feladatokat. A honlap szerkesztését Weisz Dóra vette át, a De Colores újság összeállításának felelőse Velenczei Katalin lett. Munkájuk eredményeképpen a honlap kiállításában megőrizte stílusát, hírei rendszeresen frissülnek, tartalma bővült. A De Colores újság továbbra is rendszeresen megjelenik, s bár nem sikerült visszatérni a három évvel ezelőtti évi négy számhoz, tartalmában értékes és informatív maradt.
A fontosabb híreket eljuttatjuk a Magyar Kurírhoz is.
Bozi György lett a név és címlista gazda. Ő gondozza és bővíti a végzett cursillisták elérhetőségét tartalmazó fájlt. Ennek pontossága és naprakészsége a belső láthatóságunkhoz, az elérhetőséghez elengedhetetlenül fontos. Kérek mindenkit, hogy jelezze, ha adataiban változás állt be.
Megszólaltunk a Mária Rádióban is – a februári egyik szombat esti adásban Várdai Judit és én beszéltünk a Cursillóról.
2. "Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok." (Ef 4,1)
Meghívottságunk elsősorban arra szól, hogy a mozgalom életéhez tartozó alapvető szervező munkát és koordinációt elvégezzük. A leányfalui helyszín ellehetetlenülése arra késztetett minket, hogy új helyszínt keressünk a 3 napos hétvégéknek, a lelkigyakorlatnak és a munkatársképzőnek. A budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház teljesen megfelel a cursillós rendezvények céljainak, vezetője, Wolowicz Ádám atya pedig szeretettel fogadott bennünket. Itt tartottunk 1‐1 férfi és női Cursillót augusztus végén, ill. szeptember elején, rektorképzőt júniusban, valamint lelkigyakorlatot októberben.
Leányfalun tartottunk tavaly decemberben 1‐1 férfi és női Cursillót, valamint ide tartozik még egy áprilisi férfi Cursillo és a Horváth Zoltán atya által kezdeményezett, Egerben párhuzamosan tartott 1‐1 férfi és női Cursillo.
3. "Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére." (Róm 15,2)
Régi terv valósult meg a havi rendszerességgel felváltva tartott központi kiscsoportozás és ultreya újraindításával. A XII. Táltos utcai templomban és közösségi házban ez év elejétől a Mária utcához
hasonlóan, ugyan csak 2 hetente, de szerető közösséget találhat minden cursillista. Az ultreyák minden alkalommal a Székely János püspök atya által bemutatott szentmise után zajlanak.
4. "Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig" (Kol 3, 9‐10)
A Titkárság az arányosság és megújulás szempontjait szem előtt tartva kért fel új rektorokat, valamint a korábbi gyakorlattól eltérően, de a cursillós alapirodalom elveivel összhangban, tett javaslatot a rektoroknak a munkatársak személyére. Ennek szellemében avattunk új rektorokat Korai Pálné Szandi és Bozi György személyében. Mindketten nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal készültek a hétvégékre, melyek nagyon jól sikerültek.
5. "Bizony mondom nektek ‐ felelte Jézus ‐, ha lesz bennetek hit, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg, ami történt, hanem akár ennek a hegynek is mondhatjátok: Emelkedj föl és omolj a tengerbe, s az is végbemegy." (Mt 21,21)
Több, jelentős előrelépés történt a magyarországi Cursillo másik, „verbita” ágával történő közeledésben. Ennek legfontosabb eseménye a november 20‐án aláírt megállapodás volt, mely szerint az egyházmegyénkben működő két titkárság közös koordinációs testületet (Cursillo Tanács) hoz létre, elfogadja az alapirodalom tanítását, közös lelki vezetőt fogad el, egyezteti a hétvégéken elhangzó beszédek vázlatait, és a munkatárs képzés elveit. A megállapodás következménye az is, hogy honlapunk (www. bpcursillo.hu) a „cursillo.hu”‐ról a budatényiekével azonos megosztásban elérhetővé válik.
Megjelenés előtt áll az új, bővített imakönyv. Ezt mindkét cursillós ág egyformán tudja majd használni.
Székely János atya kezdeményezésére titkárságunk felvette Boldog Özséb nevét. Túl azon, hogy ezzel jobban azonosíthatók leszünk, Szent Pál mellé kaptunk egy másik védőszentet is. Pilisi látomása, a sok apró láng egyetlen tűznyalábbá válása, majd a remetéknek szeretet közösséggé alakítására vonatkozó hallomása könnyen vonatkoztatható a mi evangelizációra vonatkozó küldetésünkre is.
6. "...megmentett minket ellenségeinktől és gyűlölőink kezétől, hogy irgalmazzon atyáinknak, és megemlékezzék szent szövetségéről..." (Lk, 1, 71‐72)
Évek óta nehézséget jelent atyákat találni a hétvégékre. Eljutottunk arra a pontra, hogy külső egyházmegyéből hívott pap nélkül nem tudjuk lebonyolítani ezeket. Ennek csak egyik oka a Cursillo számára elkötelezett papok túlterheltsége. Nem tudtunk újakat, fiatalokat elhívni a hétvégékre, akik Krisztus szavát meghallva, talán mellénk állnának. Egyre nehezebb új munkatársakat, különösen rektorokat is találni. Az „első generációs” cursillisták, már életkoruknál fogva is, nem tudnak olyan aktívan részt venni a mozgalom életében, mint korábban, és nagyon hiányzik az a 30‐35 éves korosztály, amely hitelesen meg tudná szólítani az utánpótlást jelentő fiatalokat.
7. "Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok" (2Tessz, 2, 15)
Májusban négy részvevővel képviseltük az egyházmegyei és egyben a hazai Cursillo Mozgalmat az Európai Munkacsoport éves találkozóján. Erről részletes beszámoló jelent meg a De Colores korábbi
számában. A hozzászólásokban az eredeti, Bonnin‐i karizmához való ragaszkodást fejeztük ki és azt tartjuk, hogy ennek jobb megismerése és átültetése a jelenlegi gyakorlatba az előrevivő.
Arsenio Pachón, Bonnin egykori kiscsoport társa és Jaime Mas Mallorca‐i cursillós atya október elején papoknak tartott továbbképzést. Ahhoz képest, hogy 100‐nál több pap végzett Magyarországon Cursillót, nagyon kevesen, mindössze 14‐en vettek ezen részt. Pozitívum azonban a találkozó létrejötte, valamint az elhangzott tanítások, melyek nyomán új szempontokat kaptunk a cursillós beszédekhez.
Hamarosan elkészül az 1954‐ben Eduardo Bonnin által írt beszédek fordítása. Ezek törzsszövegéből készülhetnének el a világi beszédek vázlatai, benne a Cursillo tanításának lényegét kifejező kötelező alapmondatokkal. Terveink szerint a munkatársak megkapnák az eredeti szöveget is, hogy jól értsék az alapszándékot és annak alapján egészítsék ki egyéni példáikkal beszédjeiket.
8. "Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki." (1Pt 4,11)
Továbbra is a régiók jelentik a mozgalom életében az egyes cursillisták és az egyházmegyei szint közötti fontos szerveződési formát. A 4. örök nap egyéni megélése és a kiscsoportozás mellett szükség van tágabb találkozókra, lelki programokra. Örvendetes, hogy továbbra is nagyon aktív régiós élet folyik Újpesten, Rákosszentmihályon, és Rákosmentén. Újjáalakult az Észak‐budai Régió.
Az Országos Koordináció egy ülést tartott az elmúlt évben. Ezen csak 3 egyházmegye (Esztergom‐Budapest, Debrecen‐Nyíregyháza, Vác) képviseltette magát. Előre kell lépni a kommunikáció terén. Ez nemcsak a külső – egyházmegyék közötti ‐, hanem a belső – egyházmegyén belüli ‐ kapcsolatokra is vonatkozik.
Szép ünnep keretében zajlott júniusban Horváth Zoltán atya ezüstmiséje, júliusban pedig Beöthy Tamás atya aranymiséje, melyeken mozgalmunk képviselői hangsúlyosan voltak jelen.
9. "Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak." (Gal, 5, 13)
Június végén országos rektorképzőt tartottunk. 21 „jelölt” érkezett négy egyházmegyéből (Esztergom‐Budapest, Eger, Vác, Kaposvár), köztük gyakorlott rektorok is. A visszajelzések kedvezőek, 3‐5 évente érdemes ilyet is szervezni a munkatársképzők mellett, igény van rá. Elkészült a rektori munkát segítő CD, amelyen minden segédanyag megtalálható, ami a Cursillón szükséges.
10. "Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna!" (Lk 12, 49)
A Táltos utcában tartott ultreyákkal egybekötve szeptembertől Munkatárs Iskolát indítottunk. Ez nem helyettesíti a korábbi munkatársképzőket, azonban jó alkalmat ad a potenciális munkatársakkal való ismerkedésre, a folyamatos tanulásra és lelki élmények szerzésére. Mivel ennek nincsenek hazai hagyományai, messze nem alakult ki a legmegfelelőbb formája és tartalma. Mivel minden cursillista számára nyitott, ezért alkalmas arra, hogy fennmaradjon a frissen végzettek lelkesedése és feladatot kaphasson mindenki, aki tenni akar a Cursillóért.
11. "Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene." (Fil 4,9)
A jövő évben 2‐2 férfi és női Cursillót tervezünk tartani. A helyszínt illetően ismét váltani kényszerülünk, mivel a budatényiek nem nézték jó szemmel, hogy igénybe vettük a Szent Arnold Házat. A konfliktus élezését mindenképpen elkerülendőnek tartjuk.
Fontos lenne a Titkárság és a régiók közötti kapcsolat megteremtése, a régiókban zajló élet megismerése, ami ebben az évben nem valósult meg. A jövő évre tervezett régiófelelősi találkozó kiindulópontja lehet az előrelépésnek ezen a téren. Ugyanilyen fontos lenne, hogy a Titkárság tagjai személyesen is részt vegyenek régiós eseményeken.
Fontos feladat lesz az Ideas Fundemantales 3. kiadásának lefordítása és terjesztése. Mivel ez a Cursillo Mozgalom 1. számú alapirodalma, elengedhetetlen, hogy minden munkatárs alaposan megismerje.
Elengedhetetlenül fontos a munkatársak fiatalítása és cursillós atyák aktivizálása.
Folytatni kell a Munkatárs Iskolát és a rendszeres találkozókat. Nem szabad elengednünk a friss és lelkes cursillistákat.
12. "Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette." (2Tessz 1,5)
Októberben közösen ünnepeltük Arató Mártát születésnapja alkalmából. Márta „anyó” segítségére ma is lehet számítani: a beszédvázlatok felülvizsgálata mellett tevékenyen részt vesz a Kárpát‐alján tartott Cursillókon.
Nagy öröm számunkra, hogy egy korábbi lelkes és aktív cursillista, Babos Áron az Esztergomi Szeminárium kispapja lett. Imádkozzunk érte, hogy maradjon meg hivatásában és legyen ideje és módja a Cursillóban is szolgálni.
Hálát adok Istennek az elmúlt év ajándékaiért, amit a Cursillón keresztül kaptam, kaptunk Tőle. Kérem segítségét és a ti imáitokat is, hogy a Cursillo továbbra az éltető igazságot képviselje, legyen hiteles és vonzó az Istent keresők számára.

2013. november 23.

De Colores,
Kovács Ádám